بنیاد
 
موسسه بنیاد خیریه مرحوم محمود سزاواربندی با شماره ثبت 3518 به عنوان یکی از سازمانهای مردم نهاد زیر نظر بهزیستی مشهد مقدس به شماره پروانه 18155/91/920، به منظور فعالیت در تمامی زمینه های عام المنفعه خیریه و خداپسندانه که سبب کسر و یا حل مشکل محرومان و نیازمندان جامعه گردد از جمله کمک به ایتام و افراد و خانواده های بی سرپرست، کمک به نو عروسان نیازمند در تهیه جهیزیه و غیره، در تاریخ 20/04/1391 توسط آقای علیرضا سزاوار مدیر عامل و مالک هتل بین المللی قصر تاسیس گردید.
بنیاد خیریه سزاوار اولین بنیاد خیریه نیست که شکل گرفته تا این روز و روزگار به تیمار آسیب دیدگان بپردازد و البتهآخرین هم نخواهد بود . این بنیاد قدمی است هر چند کوچک که انسانی خیر اندیش برداشته تا در گستره ای هر چندمحدود , منشا اثری باشد که کوچک نیست و محدود نخواهد ماند . خیر خواهی اتفاق بزرگی است و بنیاد سزاوارمیخواهد منشا اتفاقات بزرگ باشد . این بنیاد که یادگار فعالیت های خیرخواهانه مرحوم حاج محمود سزاواربندی بنیانگذارفقید گروه هتل های بین المللی قصر است , این روزها به همت دکتر علی رضا سزاوار بندی ,گسترش پیدا کرده است . این بنیاد که در زمینه های کمک به خانواده های کم بضاعت , فعالیت دارد , حالا ارام آرام دارد جای خود را در فهرست فعالیت های گروه هتل های بین المللی قصر بازمی کند .
انواع کمک های انسان دوستانه برای کمک به تهیه جهیزیه در شان دختران ایرانی که هزینه تهیه آن را ندارند .همچنین فصل نامه بانی در هر فصل به طور مفصل اخبار بنیاد خیریه و خیرین را منعکس می سازد .