توزیع کمک های غیر نقدی مهرماه امروز در هتل بین المللی قصر