کمک های غیر نقدی

این سامانه بخش اخذ کمک های غیر نقدی می باشد . بدین طریق که خیرین با ثبت کمک خود در سامانه مسئولین محترم بنیاد را از نوع کمک غیر نقدی خود مطلع ساخته تا بیناد بتواند اقدام به معرفی نیازمند به صورت مستقیم یا دریافت کمک غیر نقدی از خیرین محترم و رساندن آن به دست نیازمند نماید .

 
نام: نام خانوادگی:
تلفن همراه: تلفن ثابت:
آدرس: ایمیل:
کمک غیرنقدی: مقدار:
loader
کد امنیت را وارد کنید: