سند چشم انداز
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ تعداد بازدید: ۴۰۸۲
print

سند چشم انداز

چشم انداز:
بنیاد خیریه مرحوم سزاوار با اتکا به خداوند و با تحکیم اصول اخلاقی و عملکردی شفاف، بیش از پیش به جایگاه سازمانی مردمی، معتبر، فعال، شناخته شده، مرجع، مقبول و اثرگذار در مقام یک سازمان طرف اعتماد اقشار مختلف جامعه در سطح ملی و بین المللی خواهد رسید و با تأکید بر استانداردهای فعالیت به عنوان یک مؤسسه NGO، به یکی از 10 مؤسسه خیریه معتبر بین المللی و معتمد جامعه و خیرین چه در داخل و چه خارج از کشور تبدیل خواهد شد.

از نظر عملکردی با توجه به رویکرد و اهمیت به روند مستمر در فعالیت های سازمان، دست های مهربان در چشم انداز کوتاه مدت تا سال 1400، در ارائه خدمات حمایتی و اهداف مندرج در اساسنامه سازمان، یکی از 5 مؤسسه برتر خیریه در سطح ملی خواهد بود.

 

بیانیه مأموریت:
بنیاد خیریه مرحوم سزاوار سازمانی غیر دولتی، غیر سیاسی، وابسته به هتل بین المللی قصر مشهد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند، به ویژه زنان و کودکان نیازمند کمک و حمایت، با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به هم نوع در سطح کشور فعالیت می کند.
بنیاد مرحوم سزاوار می کوشد تا با برنامه ریزی در حوزه توانمند سازی محرومین و زنان و کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در کاهش فقر و علل زمینه ساز آن و رفع مشکلات معیشتی هم وطنان نیازمند در ایران مشارکت نماید.

حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی از سوی دیگر، همواره سرلوحه فعالیت های بنیاد مرحوم سزاوار می باشد.
 
 
بنیاد خیریه مرحوم سزاوار در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
  
·       توسعه دهنده شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی و کارآمد برای انجام کارهای عمیق، ماندگار، زودبازده و اثربخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه با رعایت اصول جامعیت و مطلوبیت
·       دارای نقش محوری و بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی در جهت تقویت تکافل و توازن اجتماعی و معین دولت در تحقق برنامه ها و خدمات و حمایت های اجتماعی
·       پیشتاز در احیاء و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تأثیر گذار بر تقویت همبستگی های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی
·       صیانت از تحکیم نهاد خانواده و احیاء عزت و کرامت فردی، خانوادگی و ملی و توانمند سازی محرومین و زدودن فقر با تأکید بر مناعت طبع و خود اتکایی
·       دارای تعاملی مؤثر و سازنده با سازمان ها و نهادها، متکی به مشارکت های مردمی و منابع اختصاصی و بهره گیرنده از منابع عمومی
·       الهام بخش، فعال و مؤثر در سطح ملی، جوامع اسلامی و بین المللی به عنوان تکیه گاه قابل اعتنای محرومان و مستضعفان