هیئت مدیره وامنا
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ تعداد بازدید: ۵۹۹۹
print

هیئت مدیره وامنا

 

 

مدیر عامل:

  •      آقای علیرضا سزاوار
اعضای هیئت مدیره:

                           

     علیرضا سزاوار                                              آقای سید علی هاشمی

                             

  خانم سید ه مرسده یاسری                                              خانم اعظم لکزیان

                                    

بازرس: 

      

                       خانم زهره بالنگی